Đặc tính của virus và khả năng lây lan không có triệu chứng cho thấy Covid-19 nguy hiểm đến nhường nào.